Opći uvjeti isporuke roba i usluga društva UZIN UTZ HRVATSKA d.o.o. (Opći uvjeti/OU

1. Primjena

(1)    Sve ponude te isporuke roba i usluga trgovačkog društva UZIN UTZ HRVATSKA d.o.o. za proizvodnju, promet, usluge i zastupanje, Zagreb, Trgovačka 6, OIB: 07044854130 (Uzin Utz Hrvatska) uređuju se i temelje isključivo na ovim OU, osim ako se pisanim putem ugovore drugačiji uvjeti. Slanjem narudžbe kupac izjavljuje da je upoznat s ovim OU te da ih u cijelosti prihvaća. Ovi OU sastavni su dio svih ponuda i ugovora koje Uzin Utz Hrvatska sklapa za isporuku roba (proizvoda) i usluga koje nudi. Uzin Utz Hrvatska pridržava pravo izmjene ovih OU. Važeće izdanje/verzija OU objavljuje se na mrežnim stranicama Uzin Utz Hrvatska. Na konkretnu isporuku primjenjuju se OU važeći na dan sklapanja posla (ugovora). Kupčevi uvjeti poslovanja vrijede samo i u mjeru u kojoj ih je Uzin Utz Hrvatska izričito pismeno potvrdio. Dokumenti/obavijesti dostavljeni telefaxom ili elektroničkom poštom smatrat će se predanim pismeno. Adresa za slanje pošiljaka je UZIN UTZ HRVATSKA d.o.o. za proizvodnju, promet, usluge i zastupanje, Zagreb, Trgovačka 6, a mjerodavna adresa elektroničke pošte: sales.hr@uzin-utz.com.

2. Savjetovanje

(1)    Uzin Utz Hrvatska pruža usluge savjetovanja o svojim robama samo na kupčev izričit zahtjev.
(2)    Savjetovanje se odnosi isključivo na pomoć u odabiru roba, isključujući njihovu uporabu; u slučaju da Uzin Utz Hrvatska ipak, na kupčev zahtjev, savjetuje o uporabi roba, takvo savjetovanje smatrat će se u potpunosti neobvezujućim.
(3)    Savjetovanje je uvjetovano zaključenjem ugovora. Uzin Utz Hrvatska osigurava savjetovanje u slučaju kupnje materijala.

3. Ponuda i potvrda narudžbe

(1)    Ponude od Uzin Utz Hrvatska su opozive i nisu obvezujuće. Kupca obvezuju njegove narudžbe roba i usluga u roku 10 dana, računajući od datuma primitka narudžbe na mjestu poslovanja Uzin Utz Hrvatska.
(2)    Narudžba je ponuda za sklapanje ugovora. Narudžbe se dostavljaju u pismenom obliku na adresu sjedišta Uzin Utz Hrvatska ili na adresu elektroničke pošte iz članka 1. Usmene narudžbe ne obvezuju, osim u slučaju ako kupac pismeno potvrdi ponudu od Uzin Utz Hrvatska na temelju svoje usmene narudžbe.
(3)    Narudžba mora sadržavati sve podatke potrebne za njeno izvršenje. Ovo se posebno primjenjuje na jasan opis naručene robe (npr. prema broju artikla) i količine.
(4)    Podaci koji nedostaju i/ili su neispravni odnosno nepotpuni smatraju se neugovorenima i ne predstavljaju osnovu za bilo kakvo izvršavanje, jamstvo ili zahtjev za naknadu štete. Kupac je isključivo odgovoran za sve troškove koji nastanu zbog nedostajućih, neispravnih odnosno nepotpunih podataka. Uzin Utz Hrvatska nema obvezu upozoriti kupca na nedostatke u narudžbi, odnosno na nedostatak podataka te na njihovu neispravnost i/ili nepotpunost te se ne smatra odgovornim za bilo koju štetu koja kupcu zbog toga eventualno nastane.
(5)    Kada se narudžba razlikuje od Uzin Utz Hrvatska neobvezujuće ponude, kupac je dužan utvrditi te označiti sve razlike, a u suprotnom se smatra da narudžba sadrži podatke iz Uzin Utz Hrvatska neobvezujuće ponude pa će Uzin Utz Hrvatska, osim ako je upoznat s tim razlikama, postupati u skladu sa sadržajem svoje neobvezujuće ponude, kako je naznačeno u potvrdi narudžbe. U takvom slučaju ne smatra se da pismenim potvrđivanjem narudžbe Uzin Utz Hrvatska potvrđuje narudžbu sadržajno različitu od ponude. U slučaju da potvrda narudžbe nije u skladu s kupčevim željama, kupac će odmah na prikladan način obavijestiti Uzin Utz Hrvatska, uzevši u obzir da već potvrđena narudžba može biti izmijenjena samo uz pristanak Uzin Utz Hrvatska.
(6)    Sve dopune i izmjene ugovorenoga sadržaja i uvjeta izvršenja narudžbe moraju biti u pisanom obliku, inače će se smatrati nevažećim. Osim zastupnika po zakonu i prokurista, zaposlenici/radnici Uzin Utz Hrvatska nisu ovlašteni zaključivati bilo kakve usmene ugovore niti su ovlašteni mijenjati ugovorene uvjete (npr. odgođeno plaćanje, izmijenjeni uvjeti plaćanja ili alternativne metode prestanka kupčevih obveza itd.).
(7)    Uzin Utz Hrvatska je ovlašten od kupca tražiti sve dodatne podatke potrebne za tehnički ispravnu implementaciju narudžbe.
(8)    Ugovor se smatra zaključenim kada kupac od Uzin Utz Hrvatska primi pismenu potvrdu svoje narudžbe.
(9)    Kupac ne može bez izričitog pismenog pristanka Uzin Utz Hrvatska prenijeti ugovor trećoj strani. Odricanje od prava na ustupanje zahtjeva se ne primjenjuju.

4. Karakteristike robe

(1)    Podaci od Uzin Utz Hrvatska o predmetu isporuke (npr. težina, dimenzije, vrijednosti utovara, tolerancije i tehnički podaci) i shematski prikaz (npr. crteži slika) ne obvezuju osim ako se proizvod izričito koristi za ugovorene svrhe. Ovi podaci ne jamče karakteristike robe, već samo opisuju robu ili usluge.
(2)    Uobičajena komercijalna kao i odstupanja zasnovana na pravnim propisima i tehničkim poboljšanjima te izmjena komponenti za njihove ekvivalente su dopuštena, pod uvjetom da se ne ugrozi upotrebljivost robe za svrhu navedenu u ugovoru.
(3)    U slučajevima kada se ugovorena roba može isporučiti s različitom kvalitetom ili kada konkretna roba nije ugovorena, Uzin Utz Hrvatska će isporučiti robu srednje kvalitete.

5. Cijena i plaćanja

(1)    Cijene se primjenjuju na robu i usluge navedene u narudžbi i na u njoj naznačenoj razini. Sve dodatne ili posebne isporuke roba ili usluga uključuju dodatnu naknadu. Cijene se računaju u eurima, EXW Uzin Utz Hrvatska (Incoterms 2020) i uključuju pakiranje, PDV, naknade za carinu na izvoz i pristojbe, kao i druge javne doprinose povezane s isporukom ili usluga, osim ako je drugačije ugovoreno. U slučaju više sile, Uzin Utz Hrvatska zadržava pravo promjene cijena bez prethodne najave.
(2)    Računi (fakture) dospijevaju na naplatu u roku od trideset dana od datuma izdavanja, osim ako nije drugačije ugovoreno. Ne podnese li kupac u roku od 8 dana od primitka Uzin Utz Hrvatska prigovor smatra se da je račun prihvatio u cijelosti, tj. da prihvaća njegov sadržaj te da pristaje na plaćanje kako je njime određeno, bez ikakvih potencijalnih prigovora na isporučenu robu ili usluge. Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku kada Uzin Utz Hrvatska primi uplatu na svoj transakcijski/poslovni račun. U slučaju zakašnjenja, kupac duguje Uzin Utz Hrvatska i zakonske zatezne kamate te mu odgovara za svu štetu uzrokovanu zakašnjenjem odnosno neispunjenjem ugovornih obveza.
(3)    Prijeboj nepodmirenog potraživanja od Uzin Utz Hrvatska s kupčevim protupotraživanjem prihvatljiv je samo ako se radi o nespornom (i) dospjelom kupčevom potraživanju, tj. samo u slučaju ako je kupac prethodno obavijestio Uzin Utz Hrvatska o svojem potraživanju i ako ga je Uzin Utz Hrvatska prihvatio nespornim ili ako se radi o pravno obvezujućem potraživanju.
(4)    Ako kupac kasni s plaćanjem više od 10 dana ili ne ispunjava svoje ugovorom preuzete obveze, a posao se sastoji od više isporuka robe ili usluga, Uzin Utz Hrvatska ima pravo obustaviti daljnju dostavu roba ili usluga. U tom slučaju Uzin Utz Hrvatska ima pravo aktivirati sredstva osiguranja plaćanja, ukinuti kupcu već ugovorene popuste za buduće isporuke te zahtijevati od kupca naknadu svih pravnih i stvarnih troškova nastalih zbog ponovne isporuke robe ili usluga.
(5)    Sazna li nakon zaključivanja ugovora za okolnosti koje mogu u bitnome utjecati na kupčevu solventnost i ugroziti plaćanje plaćanje nepodmirenih potraživanja od Uzin Utz Hrvatska, Uzin Utz Hrvatska ima pravo odbiti izvršavanje neispunjenih isporuka roba ako kupac ne plati avansno ili ne osigura primjereno osiguranje. Ne plati li kupac avansno ili ne ponudi/da primjereno osiguranje u odgovarajućem roku, Uzin Utz Hrvatska ima pravo povući se iz ugovora.
(6)    U slučaju pokretanja postup(a)ka vezanih za kupčevu insolventnost, o čijem pokretanju je kupac dužan obavijestiti Uzin Utz Hrvatska u roku od tri radna dana, Uzin Utz Hrvatska također ima pravo povući se iz ugovora.

6. Isporuka i rok isporuke

(1)    Isporuka će biti EXW Uzin Utz Hrvatska (Incoterms 2020) ili u skladu s pismeno dogovorenim.
(2)    Kupac je upoznat s činjenicom da glede predmeta narudžbe može doći do razlika u izradi ili primjeni iako se radi o istoj robi ili uslugama te da se predmet narudžbe može izmijeniti u skladu s tehničkim napretkom ili novim razvojem poslovne linije. Razlike u boji isto tako mogu nastati između uzoraka i konačne izrade i/ili implementacije. Kupac izričito prihvaća sve takve razlike i odriče se svih relevantnih potraživanja s te osnove, a naročito reklamacijskih/jamstvenih zahtjeva, zahtjeva vezanih za nedostatke materijala kao i zahtjeva za nadoknadu štete. Prije svake narudžbe, kupac će od Uzin Utz Hrvatska dobiti podatke o tome treba li očekivati takve razlike. Uzin Utz Hrvatska će kupcu na njegov zahtjev dati sve relevantne podatke o robi i uslugama.
(3)    Rokovi isporuke za rubu ili usluge definirani od strane Uzin Utz Hrvatska uvijek se primjenjuju kao indikativni (isključivo informativno), osim ako Uzin Utz Hrvatska izričito ne definira fiksni rok ili pristane na takav rok. U okviru dogovorenih uvjeta isporuke, rokovi isporuke odnose na trenutak slanja robe špediteru, prijevozniku ili trećoj strani ovlaštenoj za prijevoz robe.
(4)    Ako kupac ne ispuni svoje obaveze, Uzin Utz Hrvatska može (bez povrede/narušavanja svojih prava koja proizlaze iz kupčeva zakašnjenja) odbiti isporuku dobara ili usluga unatoč definiranim ili dogovorenim rokovima dostave koji se, u takvom slučaju, produžuju za razdoblje kupčeva kašnjenja.
(5)    Kada je predmet narudžbe isporuka usluga, kupac je dužan osigurati Uzin Utz Hrvatska radne uvjete koje određuje Uzin Utz Hrvatska pod kojima se usluga može izvršiti na odgovarajući način. Isporuku/izvršenje usluga Uzin Utz Hrvatska može povjeriti trećima.
(6)    Uzin Utz Hrvatska nije odgovoran za bilo koje neuspješno izvršenje ili kašnjenje u isporuci robe ili usluga proizađe li ono zbog više sile ili drugih događaja koji nisu izazvani aktivnostima/propustom Uzin Utz Hrvatska i koji se nisu mogli predvidjeti u trenutku zaključivanja ugovora (npr. problemi u nabavi materijala ili energije, zakašnjenja u prijevozu, štrajkovi/zakonit prekid rada, pomanjkanje radne snage, manjak energije ili sirovina, problemi s prijevozom, problemi u nabavi potrebnih ovlaštenja, djelovanja poduzeta od strane službenih vlasti ili pomanjkanje, nepravilnost ili odgoda u opskrbi dobavljača, loši vremenski i drugi radni uvjeti). Ako takvi događaji značajno otežaju ili onemoguće Uzin Utz Hrvatska dostavu roba ili usluga i ako takve poteškoće nisu prolaznog karaktera, Uzin Utz Hrvatska ima pravo povući se iz ugovora. Međutim, ako je smetnja prolaznog karaktera (traje do mjesec dana), termini i rokovi isporuke produžuju se za razdoblje trajanja smetnji kao i za prikladno razdoblje potrebno za ponovno pokretanje rada. Uzin Utz Hrvatska će odmah obavijestiti kupca o svim smetnjama. Kupac se zbog kašnjenja može povući iz ugovora.
(7)    Uzin Utz Hrvatska može isporučiti robu ili usluge u dijelovima ako je:

  1. 1. kupac u položaju da koristi isporuku u dijelovima u predviđenom roku isporuke u skladu s ugovorom;
  2. 2. osigurana isporuka naručenih roba i usluga;
  3. 3. kupac u situaciji da neće morati uložiti dodatan rad i/ili sredstva zbog isporuke u dijelovima (osim ako je Uzin Utz Hrvatska spreman pokriti takve troškove).

(8)    Dodaci za pakiranje i utovar (palete itd.) se naplaćuju, u slučaju, da ih kupac vrati, Uzin Utz Hrvatska ispostaviti će knjižno odobrenje.
(9)    Ne isporuči li Uzin Utz Hrvatska robu ili usluge na vrijeme ili ako isporuka robe ili usluge iz bilo kojega razloga postane nemoguća, odgovornost od Uzin Utz Hrvatska ograničena je u skladu s odredbom članka 9. ovih OU. U slučaju kašnjenja, kupac će Uzin Utz Hrvatska dati dodatni rok za ispunjenje ugovornih obaveza koji, u slučaju isporuke roba, iznosi 15 dana, a u slučaju isporuke usluga, 30 dana, osim ako prije zaključivanja ugovora kupac obavijesti Uzin Utz Hrvatska da je isporuka roba i usluga unutar određenog roka bez značenja za kupca.
(10)    Kupac može otkazati narudžbu samo pismenim putem sve dok isporuka robe i usluga ne bude izvršena ili dok predmet narudžbe ne bude prihvaćen. U slučaju valjanog otkazivanja, kupac je dužan Uzin Utz Hrvatska nadoknaditi sve već nastale troškove i gubitak zarade koju bi Uzin Utz Hrvatska ostvario po redovitom tijeku stvari da je odgovarajuća narudžba u cijelosti izvršena, ne uzevši u obzir druge poslovne radnje od Uzin Utz Hrvatska.

 

7. Mjesto izvršenja, prijenos rizika, prijem

(1)    Mjesto izvršenja svih obaveza u okviru ugovornoga odnosa (uzimajući u obzir i mjesto odakle dolaze isporuke za kupca) su sjedište Uzin Utz Hrvatska i vanjsko i/ili špeditera, koje Uzin Utz Hrvatska daje na raspolaganje kupcu, kod isporuke obveza, dogovoreno mjesto izvršenja usluga. Kupac je dužan prihvatiti isporuku robe ili usluga na dan određen od strane Uzin Utz Hrvatska ili na dogovoreni fiksni dan.
(2)    Metode predaje i pakiranja podložne su razmatranju od Uzin Utz Hrvatska.
(3)    Rizik od oštećenja i slučajnog uništenja stvari prelazi na kupca najkasnije nakon prijenosa predmeta isporuke (do početka utovara u slučaju isporuke robe) na primatelja, špeditera, prijevoznika ili treću osobu ovlaštenu za isporuku. Ovo se primjenjuje i za djelomične isporuke ili na dodatne usluge (npr. slanje ili instalaciju) ako ih Uzin Utz Hrvatska izvršava. Bez obzira na dogovorenu metodu isporuke, kupac je dužan snositi troškove utovara robe. Ako slanje ili prijem kasni zbog okolnosti za koje odgovara kupac, rizik prelazi na kupca na dan kada je predmet dostave spreman za slanje i kada je Uzin Utz Hrvatska obavijestio kupca o tome. U tom slučaju kupac nadoknađuje Uzin Utz Hrvatska sve troškove koji nastanu u Uzin Utz Hrvatska nametnute zbog kašnjenja pošiljke ili prijma.
(4)    Uzin Utz Hrvatska će, na izričit zahtjev i o trošku kupca, osigurati pošiljku protiv krađe, loma, oštećenja u transportu, požara i vode kao i protiv svih drugih rizika.
(5)    Predmet narudžbe smatra se prihvaćenim kada:

  1. 1. isporuka robe i usluga bude dovršena i
  2. 2. Uzin Utz Hrvatska obavijesti kupca i pozove ga preuzeti robu ili izvršene usluge i kada kupac primi isporuku robe ili usluga (prijmom se smatra i prijam od strane prijevoznika).

(6)    Predmet narudžbe smatra se prihvaćenim i u slučaju da se ispune uvjeti iz prethodnog stavka ili:

  1. 1. po proteku deset radnih dana od isporuke roba ili usluga ili
  2. 2. kada kupac počne koristiti predmet narudžbe i, u ovom slučaju, prođe pet dana od isporuke roba ili usluga i u tom razdoblju kupac odustane od prihvaćanja narudžbe; međutim, ne zbog nedostatka koji bi mogao biti predmetom zahtjeva i koji bi onemogućio ili znatno otežao normalnu uporabu predmeta narudžbe.

(7)    Dovršeni predmet narudžbe također se smatra prihvaćenim kada Uzin Utz Hrvatska započne s izvršenjem usluga, a kupac, suprotno ugovoru, onemogući izvršenje ugovorenih obveza.

8. Jamstvo, materijalni nedostaci

(1)    Jamstvo za isporučenu robu i izvršene usluge vrijedi godinu dana od dana isporuke ili tehničkog prihvata, ako je primjenjivo. Kupac je dužan u roku od dva radna dana od dana otkrivanja nedostatka obavijestiti Uzin Utz Hrvatska, opisati nedostatak i pozvati Uzin Utz Hrvatska na pregled robe ili izvršene usluge.
(2)    Kupac ili osoba koju on na to ovlasti će isporučenu robu ili usluge, odmah po isporuci ili prijemu, pažljivo pregledati radi utvrđenja ima li očitih materijalnih nedostataka. Smatra se da kupac nije prijavio vidljive materijalne nedostatke ako u roku od dva radna dana po isporuci ili prijemu pismenim putem ne obavijesti Uzin Utz Hrvatska o njima, uključujući njihov detaljni opis i poziv da ih Uzin Utz Hrvatska pregleda.
(3)    O bilo kakvim skrivenim materijalnim nedostacima koji postanu vidljivi bez detaljnog pregleda tijekom normalne uporabe predmeta narudžbe unutar 6 mjeseci od datuma isporuke dobara ili usluga, kupac će obavijestiti Uzin Utz Hrvatska unutar dva radna dana od dana otkrivanja nedostatka.
(4)    U slučaju nedostatka robe, kupac je dužan odmah nakon uočavanja nedostatka prekinuti uporabu robe, a u suprotnom Uzin Utz Hrvatska neće biti odgovoran za štete nastale kupcu zbog uporabe robe.
(5)    Na zahtjev od Uzin Utz Hrvatska, u slučaju ostvarivanja jamstvenog prava ili naknade štete zbog nedostataka robe, kupac mora o svom trošku isporučiti sporni predmet isporuke Uzin Utz Hrvatska. Ako je dogovoren najpovoljniji put isporuke, Uzin Utz Hrvatska je obvezan naknaditi kupcu troškove naručivanja ako je njegovo sjedište u mjestu različitom od onoga na kojem se predviđa uporaba. U tom slučaju, kada je dogovoren najpovoljniji put isporuke i kada se zahtjev smatra opravdanim, Uzin Utz Hrvatska će nadoknaditi troškove prijevoza od predviđenog mjesta uporabe do sjedišta/prostorija od Uzin Utz Hrvatska.
(6)    Ako je riječ o većim nedostacima robe ili usluge, Uzin Utz Hrvatska će u roku od 30 dana, računajući od dana kada mu je omogućen pregleda robe i usluge, odlučiti hoće li robu ili usluge popravljati ili će isporučenu robu i usluge zamijeniti drugom/drugima. Uzin Utz Hrvatska ima pravo u dva navrata otkloniti nedostatke (s time da će drugi pokušaj popravka uslijediti 30 dana od primitka obavijesti da nedostatak nije otklonjen). Ne bude li nedostatak otklonjen u dva pokušaja, kupac može tražiti odgovarajuće smanjenje cijene ili se može, ako je nedostatak značajan tako da ozbiljno onemogućava uporabu predmeta narudžbe, jednostrano povući iz ugovora. Isto tako, kupac se može povući iz ugovora u slučaju da je Uzin Utz Hrvatska već isporučio ili ugradio dio narudžbe samo ako je posao kao cjelina jedino prihvatljivo rješenje za kupca.
(7)    Ako je Uzin Utz Hrvatska (a ne treća strana ili podizvođač) izravno uzrokovao nedostatak, kupac smije, pod uvjetima navedenima u članku 9. ovih OU, tražiti naknadu štete.
(8)    Odgovornost Uzin Utz Hrvatska se ne primjenjuje ako uzrok nedostatku ne leži u samoj isporučenoj robi ili uslugama ili ako je nedostatak posljedica nepravilnoga skladištenja, održavanja ili uporabe u suprotnosti s tehničkim standardima.
(9)    Odgovornost od Uzin Utz Hrvatska iz ovoga članka prestaje ako sam kupac ili treća osoba, bez ugovora sklopljenoga s Uzin Utz Hrvatska, izmijeni predmet narudžbe te time uzrokuje nedostatak ili onemogući ili znatno oteža popravak predmeta narudžbe. U svakom takvom slučaju, kupac snosi dodatne troškove otklanjanja nedostat(a)ka nastaloga takvom modifikacijom.
(10)    Kod zahtjeva za reklamaciju i zahtjeva u povodu materijalnih nedostataka, kupac nema pravo na smanjenje ili zadržavanje plaćanja po računu od Uzin Utz Hrvatska koji se odnosi na dotičnu robu i usluge ili po bilo kojem drugom računa od Uzin Utz Hrvatska niti ima pravo na prijeboj (kompenzaciju) svojih eventualnih potraživanja s potraživanjem od Uzin Utz Hrvatska po tim računima.
(11)    Obavijest o zahtjevima za reklamaciju ili zahtjevima u povodu materijalnih nedostataka dostavlja se preporučenom poštom s povratnicom s time da se danom prijma smatra dan predaje pošiljke pošti, i elektroničkom poštom, na adrese iz članka 1., s time da dopis mora, uz dogovoreni i propisani sadržaj, sadržavati i datum kada je kupac primijetio nedostatak. Kupac gubi pravo na pravnu zaštitu protiv Uzin Utz Hrvatska u povodu zahtjeva za reklamaciju ili zahtjeva u povod materijalnih nedostataka ako u roku od godine dana od dana svoje obavijesti o nedostatku ne pokrene odgovarajući sudski postupak. Kupac gubi pravo na zahtjev za reklamaciju ili zahtjev u povodu materijalnih nedostataka ako o nedostacima ne obavijesti Uzin Utz Hrvatska u skladu s gore navedenim rokovima.

9. Odgovornost za štetu

(1)    Odgovornost za štetu po bilo kojoj pravnoj osnovi, a posebno na osnovi nemogućnosti uporabe, odgode, manjkave ili krive isporuke, kršenja ugovora, kršenja obveza pri pregovorima i nedopustivih aktivnosti te gubitka podataka ograničena je u skladu s odredbama ovoga članka.
(2)    Uzin Utz Hrvatska nije odgovoran za štetu u slučaju manjeg nemara njegovih tijela, pravnih predstavnika, zaposlenika/radnika ili drugih poslovnih suradnika, uz uvjet da glavne ugovorne obaveze nisu prekršene. Glavne ugovorne obaveze uključuju obveznu predaju ispravnog predmeta narudžbe (bez materijalnih nedostataka) i obavezu savjetovanja, zaštite i pažljivoga upravljanja/rukovanja, omogućavanja normalne uporabe predmeta isporuke kupcu prema ugovoru.
(3)    U slučaju manjega nemara kod kojega su prekršene glavne ugovorne obveze, odgovornost od Uzin Utz Hrvatska ograničava se na 400 EUR po svakom pojedinom slučaju štete, iako su prekršene glavne ugovorne obaveze.
(4)    Odgovornost od Uzin Utz Hrvatska za grubi nemar ograničava se na iznos od 700 EUR.
(5)    Ako je Uzin Utz Hrvatska odgovoran za štetu, njegova je odgovornost ograničena na štetu u vrijednosti roba i usluga zbog kojih je došlo do zahtjeva za naknadu štete. Isključuje se odgovornost od Uzin Utz Hrvatska za neizravnu i naknadnu štetu.
(6)    Uzin Utz Hrvatska ne odgovora ni za kakvu nematerijalnu štetu.
(7)    Isključenja i ograničenja odgovornosti za štetu iz ovoga članka primjenjuju se u jednakoj mjeri za Uzin Utz Hrvatska tijela, pravne predstavnike, zaposlenike/radnike i druge poslovne partnere.
(8)    Ponudi li Uzin Utz Hrvatska tehničke podatke ili se uključi u savjetovanje i takvi podaci ili savjetovanje nadiđu obujam ugovorene isporuke, takve se usluge pružaju besplatno i isključuje se svaka odgovornost od Uzin Utz Hrvatska.
(9)    Ograničenja iz ovoga članka ne primjenjuju se u slučajevima kada je Uzin Utz Hrvatska odgovoran za štetu uzrokovanu namjerno, kada je Uzin Utz Hrvatska odgovoran za plaćanje naknade za zajamčene karakteristike robe, u slučaju ugrožavanja života, uzrokovanja tjelesnih ozljeda ili ugrožavanje javnog zdravlja.

10. Zadržavanje prava vlasništva

(1)    Roba dostavljena kupcu ostaje u vlasništvu od Uzin Utz Hrvatska do potpunog plaćanja kupoprodajne cijene i svih troškova povezanih s isporukom. Roba i roba koja zamjenjuje robu u okviru ove klauzule o zadržavanju prava vlasništva dalje se naziva "zadržana roba".
(2)    Kupac će besplatno čuvati "zadržanu robu" za Uzin Utz Hrvatska.
(3)    Na zahtjev od Uzin Utz Hrvatska kupac je dužan dostaviti sve potrebne podatke o stanju robe koja je vlasništvo Uzin Utz Hrvatska i o svim potraživanjima ustupljenim Uzin Utz Hrvatska.
(4)    Kupac ima pravo obraditi i prodati zadržanu robu unutar svog redovitog poslovanja ili do trenutka izvršenja (tj. do ostvarivanja prava na zadržavanje vlasništva). Zabranjeno je založiti ili prenijeti prava u osiguranje.
(5)    Ako kupac obradi (postavi/ugradi) zadržanu robu, to se postavljanje/ugradnja izvodi u ime i za račun Uzin Utz Hrvatska kao prodavatelja i stoga Uzin Utz Hrvatska izravno preuzima isključivo vlasništvo (ako se njegova roba može smatrati glavnim predmetom) ili, u slučaju da se postavi/ugradi nekoliko materijala različitih proizvođača, a da se nijedan predmet ne može smatrati glavnim, suvlasništvo nad novostvorenim predmetom u omjeru vrijednosti između zadržane robe i novostvorenog predmeta. Ako Uzin Utz Hrvatska ne zahtijeva da mu pripadne takvo vlasništvo, smatra se da je kupac prenio vlasništvo, ili u prethodno spomenutom odnosu suvlasništvo, Uzin Utz Hrvatska prije obrade zadržane robe.
(6)    Za slučaj kasnije prodaje zadržane robe, kupac će u svrhu osiguranja (plaćanja) unaprijed Uzin Utz Hrvatska predati sva potraživanja prema trećima prema ovom vlasništvu ili u slučaju suvlasništva od Uzin Utz Hrvatska u omjeru koji je proporcionalan suvlasničkom udjelu. To se primjenjuje i na druge zahtjeve koji će zamijeniti zadržanu robu ili koji nastaju zbog zadržane robe, kao što su primjerice zahtjevi za isplatu novca od osiguranja ili zahtjeva za naknadu na osnovi nedopustivih radnji ako su zadržana roba izgubi ili uništi. Uzin Utz Hrvatska neopozivo ovlašćuje kupca da može u svoje izvršiti povrat potraživanja ustupljenih Uzin Utz Hrvatska. Uzin Utz Hrvatska može opozvati ovo ovlaštenje za povrat potraživanja samo u slučaju ostvarivanja Uzin Utz Hrvatska prava na zadržavanje prava vlasništva.
(7)    Ako zadržanu robu prisvoji treća osoba, posebice putem zapljene, kupac će odmah obavijestiti treću osobu o vlasništvu Uzin Utz Hrvatska kao i Uzin Utz Hrvatska kako bi olakšao Uzin Utz Hrvatska ostvarivanje njegovih vlasničkih prava. Ako treća osoba ne može naknaditi Uzin Utz Hrvatska sudske i izvansudske troškove koji tada nastanu, kupac jamči njihovu naknadu Uzin Utz Hrvatska.
(8)    Uzin Utz Hrvatska može po vlastitom nahođenju osloboditi zadržanu robu i predmete ili potraživanja koja zamjenjuju zadržanu robu po primitku zahtjeva, ako njihova vrijednost prelazi visinu osiguranih zahtjeva za više od 15 %.
(9)    Povuče li se iz ugovora u slučaju kršenja ugovora od strane kupca (uključujući posebno kašnjenja plaćanja), Uzin Utz Hrvatska ima pravo zahtijevati povrat zadržane robe.

11. Povjerljivost

Kupac se obvezuje na čuvanje svih podataka, označenih povjerljivim, dobivenih od Uzin Utz Hrvatska kao poslovnu tajnu. Kupac neće otkrivati takve podatke trećim osobama osim po odgovarajućoj pravnoj osnovi.

12. Zaključne odredbe

(1)    Prekrši li kupac ugovor u odnosu na konkretnu narudžbu robe ili implementaciju usluga kao i slučaju kada Uzin Utz Hrvatska može razumno pretpostaviti da će kupac prekršiti ugovor u pogledu daljnjih pojedinačnih narudžbi, Uzin Utz Hrvatska se može povući iz ugovora kao cjeline i zahtijevati naknadu štete.
(2)    Bude li bilo koja od odredbi ovih UO oglašena ništetnom i isključena, ništetnost takve odredbe neće utjecati na valjanost drugih odredbi. U takvom će slučaju ništetna odredba biti zamijenjena valjanom, koja je svrhom najbliža ništetnoj odredbi, na koju bi ugovorne strane pristale da su bile svjesne ništetnost odredbe.
(3)    Neostvarivanje ili kašnjenje u ostvarivanju prava prema ugovoru ne smatra se odricanjem od takvih prava. Isto tako, ostvarivanje jednoga prava ne implicira odricanje od drugoga, osim ako to nije izričito određeno ovim UO ili kada je istovremeno ostvarivanje konceptualno nemoguće.
(4)    Kupac je obavezan odmah obavijestiti Uzin Utz Hrvatska o bilo kakvim okolnostima koje mogu utjecati na kupčevu sposobnost da ispuni svoje ugovorne obaveze prema Uzin Utz Hrvatska.
(5)    Mjerodavno je pravo Republike Hrvatske. Isključuje se primjena Konvencije UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (eng. kratica CISG).
Priznaje se sudska nadležnost isključivo suda u mjestu poslovanja (sjedištu) Uzin Utz Hrvatska. Međutim, Uzin Utz Hrvatska zadržava pravo na pokretanje spora (tužbu) u mjestu poslovanja (sjedištu) kupca. Prije pokretanja sudskog postupka, svi sporovi koji eventualno proizađu iz odnosa nastalih isporukom roba i usluga iz ovih Općih uvjeta, pokušat će se riješiti mirenjem (medijacijom) uz angažiranje izmiritelja (medijatora) s popisa Centra za mirenje Hrvatske odvjetničke komore. Ne budu li ti sporovi riješeni mirenjem (medijacijom) u roku od 60 dana od dana podnošenja prijedloga za pokretanje postupka mirenja ili u daljnjem drugom roku o kojem se postigne dogovor, moguće je pokrenuti odgovarajući sudski postupak, pa će se, u smislu navedenoga, tužba ili druga pravna radnja kojom se pokreće spor koja bi bila uložena prije okončanja mirenja (medijacije), smatrati preuranjenom.

UZIN UTZ HRVATSKA d.o.o., Zagreb

Sistemi za ugradnju estriha, podnih obloga i drvenih podova

Strojevi i specijalni alati za pripremu podloge i ugradnju podnih obloga

Kompletan asortiman za ugradnju, renoviranje i održavanje drvenih podova

Podovi na bazi smole – strast za dizajn

Sistemi za ugradnju keramike i prirodnog kamena

Alati za podove, zidove i stropove